Sonntag, 7. Februar 2010

Tuyas Hochzeit (arte)

Tuyas Hochzeit (arte): "arte - Tuyas Hochzeit
17.02.2010 22:00-23:35

Republik China 2006 Tu Ya De Hun Shi
Drehbuch: Wei Lu, Quan'an Wang

Regie: Quan'an Wang

Produktion: Jugang Yan

Kamera: Lutz Reitemeier

Personen:
Nan Yu
Personen
Tuya Nan Yu
Bater"

Keine Kommentare: